Πολιτική ιδιωτικου απόρρητου

Dublin Bet σέβεται το δικαίωμά σας για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τα μέτρα ασφάλειας που έχουμε λάβει για να προστατεύσουμε και να διαχειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την εφαρμογή των κανονισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται πιο κάτω.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (σε συνδυασμό με την πολιτική για τα Cookies, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίου γίνεται αναφορά εντός της παρούσας πολιτικής καθιστά την βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε το www.it-bet.com (ο «Ιστότοπος»). Ο ιστότοπος αυτός δεν αφορά άτομα κάτω των 18, και δε συλλέγουμε εν γνώση μας δεδομένα των ατόμων αυτών.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μαζί με κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την προστασία δεδομένων, την οποία μπορεί να σας παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι για το πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συμπληρώνει τις υπόλοιπες γνωστοποιήσεις, αλλά δεν τις αντικαθιστά.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εφαρμόζεται στην MobileTechnologyMarketing Corp. και τις εγγεγραμμένες εταιρείες με τις οποίες συνδέεται, στις οποίες γίνονται διάφορες αναφορές ως “Εμείς”, “Σε εμάς” ή “(Ε) Μας” στην παρούσα πολιτική.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται εφεξής θα έχουν την ίδια σημασία όπως αυτή καθορίζεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Δεσμευόμαστε από τις αρχές που έχει καθορίσει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, 2016/769 (ο λεγόμενος ‘GDPR’) οι οποίες εφαρμόζονται στα πλαίσια της Πράξης Προστασίας Δεδομένων (η «Πράξη»), Κεφάλαιο 440 των Νόμων της Μάλτας. Θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και θα σεβαστούμε την ιδιωτική σας ζωή, σύμφωνα με τις βέλτιστες εμπορικές πρακτικές και τις υφιστάμενες νομοθεσίες.

 1. Ταυτότητα

Στα πλαίσια της Πράξης, ο ελεγκτής των δεδομένων είναι η MobileTechnologyMarketing Corp. του Dr. M.J. Hugenholtzweg Z/N, UTS-Gebouw Willemstad Curaҫao (η «Εταιρεία»).

Οι αρχές που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις που η MobileTechnologyMarketing Corp. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως ελεγκτής δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σοβαρότατο θέμα για εμάς, και για να μπορέσουμε να προστατέψουμε σωστά τα δεδομένα σας, έχουμε αναθέσει καθήκοντα σε ένα λειτουργό προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com όταν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

 1. Τα δικαιώματά σας

Η προσωπική σας ζωή είναι πολύ σημαντική για Εμάς. Κατανοούμε ότι θέλετε να έχετε τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων και ότι πρέπει να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη σας.

‘προσωπικά δεδομένα’ ή ‘προσωπικές πληροφορίες’ σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο  (επίσης γνωστό ως ‘υποκείμενο των δεδομένων’). ‘Ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι το πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, και ειδικά μέσω μιας ταυτοποίησης όπως το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τον τόπο διαμονής, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή μέσω ενός ή περισσότερων παραγόντων που αφορούν τη φυσική, ψυχολογική, γενετική, νοητική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού αυτού προσώπου.

Εν συντομία, οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι λεπτομέρειες πληρωμών, καθώς και άλλες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, για να ταυτοποιηθεί ένα πρόσωπο.

Έχουμε συντάξει την παρούσα πολιτική απορρήτου για να δείξουμε την δέσμευσή μας για υπεύθυνο χειρισμό και προστασία των προσωπικών σας πληροφορίων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διατηρούμε τις πληροφορίες εμπιστευτικές και ότι δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας σε τρίτους. Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τρίτα πρόσωπα με βάση τον τρόπο που θα εξηγήσουμε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή όποτε μας δεσμεύει νομική υποχρέωση ή δημόσιο συμφέρον να το πράξουμε.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει την πολιτική μας αναφορικά με την συλλογή, χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Σκοπός της είναι επίσης να σας ενημερώσει, ως «υποκείμενο των δεδομένων», για τα δικαιώματά σας, όπως αυτά απορρέουν από τον νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εν συντομία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα και προσφυγές:

 • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα – σας προσφέρουμε ευχαρίστως πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή μας και που σας αφορούν. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν το κάνουμε. Μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας, καθώς και να μας δώσετε επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις που είχατε με εμάς, έτσι ώστε να εντοπίσουμε τα σχετικά στοιχεία. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας.
 • Διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων – είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε να είναι ακριβή και πρόσφατα. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σχέσεις, συνειδητοποιήσετε ότι κάποια από τα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή μας δεν είναι ακριβή ή πρόσφατα, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για διόρθωση των δεδομένων αυτών. Μπορεί να σας ζητήσουμε αν χρειαστεί, περισσότερες πληροφορίες που σας αφορούν για να επιβεβαιώσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com για να ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα.
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων – Ως «υποκείμενο των δεδομένων», έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (το δικαίωμα στη λήθη). Όμως, το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο, και μπορεί να μην είναι πάντα δυνατό να διαγράψουμε άμεσα τα δεδομένα σας, εφόσον είμαστε δεσμευμένοι από διάφορες νομικές υποχρεώσεις, οι οποίες μπορεί να μας εμποδίζουν να το πράξουμε. Θα σας ενημερώνουμε πάντα όταν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε συνέχεια στην αίτησή σας για διαγραφή για αυτούς τους λόγους. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com για να ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα.
 • Περιορισμός στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όποτε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε, (γ) όποτε θέλετε να κρατήσουμε τα δεδομένα σας παρόλο που δεν τα χρειαζόμαστε, επειδή μπορεί να σας χρησιμεύσουν για να αποδείξετε, ασκήσετε ή υποστηρίξετε νομικούς ισχυρισμούς, ή (δ) όποτε έχετε εναντιωθεί στην χρήση από μέρους μας των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε κατά πόσο έχουμε οποιουσδήποτε βάσιμους λόγους που ανατρέπουν την διαγραφή τους και μας επιτρέπουν την χρήση τους. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com για να ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα.
 • Ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – όποτε η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στα νομικά μας συμφέροντα (ή αυτά τρίτου προσώπου), και επιθυμείτε να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία τους από εμάς για το λόγο αυτό, εφόσον πιστεύετε ότι αυτό γίνεται ενάντια στα βασικά σας δικαιώματα και ελευθερίες, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία. Το δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί επίσης όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας καθαρά για λόγους marketing. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com για να ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα..
 • Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων – μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσάς ή τρίτο πρόσωπο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευανάγνωστη μορφή, σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο δικής σας επιλογής. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com για να ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα.
 • Υλικό για Marketing και προώθηση – ως πελάτης και χρήστης του ιστοτόπου μας, έχετε την επιλογή να επιλέξετε τη λήψη ενημέρωσης και προωθητικού υλικού από μέρους μας, για να μείνετε ενήμεροι για τα τελευταία προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Παρόλο που βασιζόμαστε στην συγκατάθεσή σας για να διαχειριστούμε τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com για να ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα.
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου – εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι δικαίωμά σας να υποβάλετε παράπονο οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της επιλογής σας. Θα εκτιμούσαμε όμως να μας δώσετε την ευκαιρία να χειριστούμε οποιαδήποτε ανησυχία έχετε πριν επικοινωνήσετε με κάποια αρχή. Στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα support@dublinbet.com για οποιαδήποτε ανησυχία μπορεί να έχετε, και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να απαντήσουμε στις ανησυχίες σας με ικανοποιητικό τρόπο.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε, χωρίς καμία επιβάρυνση, να πληροφορηθείτε για το αντικείμενο, την προέλευση και τους αποδέκτες των αποθηκευμένων δεδομένων, όπως επίσης και το σκοπό αποθήκευσής τους.

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις σε αυτά τα δικαιώματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις, που η πρόσβαση μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών άλλου προσώπου, ή εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να μην επιτρέψουμε αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Επιπλέον, μπορεί να έχουμε νομική υποχρέωση να κρατήσουμε δεδομένα ακόμα και αν έχετε αποσύρει την συγκατάθεσή σας, όπως σε περίπτωση εφαρμογής της νομοθεσίας ενάντια στο Ξέπλυμα Χρήματος.

 1. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε;

A. Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε: για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε το όνομα και επίθετό σας, την υπηκοότητά σας, την χώρα διαμονής σας, αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας, αποδεικτικό διεύθυνσης, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση , και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρειαστεί για να επιβεβαιώσουμε τις μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιείτε. Σχετικά με την ολοκλήρωση του λογαριασμού σας, μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μοναδικό όνομα χρήστη, κωδικό και λέξη/φάση υπενθύμισης κωδικού για να θυμάστε τον κωδικό σας. Εκτός από τη δημιουργία του λογαριασμού, η πληροφορίες αυτές συλλέγονται κατά την εγγραφή για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων : (i) της προσωπικής σας αναγνώρισης (ii) της επικοινωνίας από εμάς ή από τους συνεργάτες μας, για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών (iii) της προσαρμογής του περιεχομένου του ιστότοπού μας στις ανάγκες σας (v) της δυνατότητας να επιβεβαιώσουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας τη συμμόρφωσή σας με οποιουσδήποτε ειδικούς όρους που μπορεί να ισχύουν.

B. Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς: όπως πολλοί άλλοι επαγγελματικοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες για τον υπολογιστή σας, την διεύθυνση IP, την γεωγραφική σας θέση, πληροφορίες για την επίσκεψή σας και το πως αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική ;

C. Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτα πρόσωπα: Μπορεί να διαχειριστούμε επιπλέον προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε από τους πάροχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως διαφημιστικά δίκτυα, πάροχους μηχανών αναζήτησης, ιστότοπους ανάλυσης και κοινωνικών δικτύων, για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνήθειες και την συμπεριφορά των επισκεπτών μας, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε για βελτίωση των υπηρεσιών και του ιστότοπού μας.

Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για να επιβεβαιώσουμε και να διαχειριστούμε τον λογαριασμό σας– αυτό συμπεριλαμβάνει και τη διασφάλιση της επιτυχούς διεκπεραίωσης των πληρωμών σας.
 • Για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες μας – κατά την εγγραφή σας, μπορεί να σας στείλουμε ένα αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα για να επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας. Μπορεί να σας στείλουμε και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα εάν υπάρξουν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις μας, ή αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας αναφορικά με το λογαριασμό σας. Δεν μπορείτε να αρνηθείτε την λήψη τέτοιων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όμως, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα σας στέλνουμε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά μηνύματα μόνον όταν είναι απόλυτα αναγκαίο.
 • Για αποστολή υλικού προώθησης – εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε μηνύματα marketing, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας κρατάμε ενήμερους για τα υπάρχοντα και μελλοντικά προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές ή προωθητικές ενέργειες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να σταματήσετε την λήψη τέτοιου είδους επικοινωνιακού υλικού οποιαδήποτε στιγμή, είτε πατώντας το σύνδεσμο ‘.
 • Πάροχοι υπηρεσιών – κάποιες φορές, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα πρόσωπα που μας παρέχουν υπηρεσίες, στους οποίους έχουμε εμπιστευθεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς (‘Πάροχοι Υπηρεσιών’), όπως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τηλεπικοινωνιών για σκοπούς τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής μηνυμάτων SMS σε κινητά. Κάθε φορά που εμπλέκουμε διαχειριστές δεδομένων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, κάνουμε ότι μπορούμε για να βεβαιωθούμε ότι οι διαχειριστές αυτοί θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας σύμφωνα με όλους τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής, με ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο, εφαρμόζοντας τα βέλτιστα επαγγελματικά πρότυπα και πρακτικές. Προς το παρόν, χρησιμοποιούμε διαχειριστές δεδομένων για να μας βοηθήσουν με τις ακόλουθες επεξεργασίες δεδομένων:

a. Για ελέγχους ‘KYC’ (« Γνώρισε τον πελάτη σου»)
b. Για συλλογή στατιστικών δεδομένων (Google Analytics)
c. Για συλλογή πληροφοριών συμπεριφοράς.

Η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες εντός της Εταιρείας περιορίζεται στους υπαλλήλους της Εταιρείας, ή υπαλλήλους ή αντιπροσώπους συνεργατών που επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Το προσωπικό αυτό είναι δεσμευμένο να διατηρεί απόρρητα όλα τα προσωπικά δεδομένα και είναι ενήμερο για την  Πολιτική Απορρήτου μας.

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Οι συνεργάτες μας ή διαχειριστές δεδομένων με τους οποίους συνεργαζόμαστε μπορεί να βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί για αυτό το λόγο να διαβιβαστούν και να φυλαχτούν σε χώρες εκτός ΕΟΧ. Μπορούν επίσης να τύχουν χειρισμού από υπαλλήλους εκτός του ΕΟΧ, που εργάζονται για εμάς ή για τους παρόχους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτό συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, άτομα που ασχολούνται με τον χειρισμό των δεδομένων KYC, ή τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών που σας αφορούν. Παίρνουμε όλα τα μέτρα που είναι λογικά αναγκαία για να διασφαλίσουμε το ότι τα δεδομένα σας τυχαίνουν ασφαλή χειρισμού σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και όλες τις υπάρχουσες νομοθεσίες.

Κάθε φορά που μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, βεβαιωνόμαστε ότι τα δεδομένα σας τυχαίνουν παρόμοιου βαθμού προστασίας, διασφαλίζοντας το ότι εφαρμόζεται τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

(α) Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε χώρες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων (‘Απόφαση Επάρκειας’).

(β) Όπου αυτή η Απόφαση Επάρκειας δεν ισχύει, θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών, όποτε κρίνεται σκόπιμο, για τους οποίους θα  έχουμε διασφαλίσει το ότι διατηρούν ικανοποιητικά μέτρα ασφαλείας, όπως ειδικές συμφωνίες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή οι οποίοι έχουν θέσει σε εφαρμογή προστασία των προσωπικών δεδομένων ανάλογη με αυτή που ισχύει στην Ευρώπη.

(γ) Όπου γίνεται χρήση παρόχων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο εάν αυτοί λαμβάνουν μέρος στην Ασπίδα Προστασίας, η οποία τους υποχρεώνει να παρέχουν παρόμοια προστασία στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μοιράζονται οι Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν εμπορευόμαστε προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα πρόσωπα για σκοπούς marketing και χωρίς την ξεκάθαρη συγκατάθεσή σας.

 1. Πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο χρόνο είναι πραγματικά αναγκαίο για το σκοπό που τα συλλέξαμε αρχικά και όπως μας επιτρέπει η υπάρχουσα νομοθεσία. Εάν κλείσετε το λογαριασμό σας στο Dublin Bet, θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, τη φορολογία/φόρο εισοδήματος και όλων των υπολοίπων νομικών υποχρεώσεων, καθώς και για λόγους επίλυσης τυχών διαφορών. Όπου δεν μας δεσμεύει κάποιος νόμος για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια φύλαξης των δεδομένων σας, θα τα διατηρούμε για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σχέσης, εκτός και αν ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή, οπόταν είμαστε νομικά δεσμευμένοι να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες για την διάρκεια φύλαξης των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dublinbet.com και θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με τους όρους που εφαρμόζονται για την φύλαξη των συγκεκριμένων δεδομένων από την δική σας νομοθεσία.

 1. Ασφάλεια

Είμαστε υπόχρεοι να προστατεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι  χρήστες μας. Ο κωδικός σας προστατεύει τον λογαριασμό σας, γι’ αυτό και πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μοναδικό και δυνατό κωδικό, να περιορίζετε την πρόσβασή στον υπολογιστή και στον περιηγητή σας, και να αποσυνδέεστε κάθε φορά που έχετε χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο.

Έχουμε εφαρμόσει ειδικά μέτρα για να εμποδίσουμε την απροσχεδίαστη απώλεια και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μετατροπή ή διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων. Επιπρόσθετα, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε όσους υπαλλήλους, εκπροσώπους, συνεργάτες και τρίτα πρόσωπα έχουν επαγγελματικούς λόγους ενημέρωσης. Θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας βάσει των δικών μας οδηγιών, και είναι νομικά δεσμευμένοι να τηρήσουν το απόρρητο. .

Παρόλο που παίρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας, κανένα μέτρο ασφάλειας δεν είναι πλήρως ασφαλής, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των πληροφορίων που παρέχουν οι χρήστες.

 1. Συμμόρφωση

Σε διάφορα χρονικά διαστήματα, μπορεί να διαβιβάσουμε τις προσωπικές ή/και οικονομικές σας πληροφορίες σε άλλες εταιρείες για εκτέλεση ή βελτίωση των υπηρεσιών μας, ή για να συνδράμουν στην ασφάλειά μας, στην προστασία μας από πιστωτικούς κινδύνους ή απάτες. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, μπορεί να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στους συνεργάτες μας. Καταχωρώντας μας τα δεδομένα σας, κατανοείτε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο. Η οποιαδήποτε διαβίβαση θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και όπως το ορίζει ή/και το επιτρέπει ο νόμος.

Θα πρέπει να είστε ενήμεροι ότι πέραν των πιο πάνω, μπορεί να αποκαλύψουμε οικονομικά ή προσωπικά σας δεδομένα, εάν υπάρξει νομική υποχρέωση, δικαστική απόφαση, αίτηση από άλλη κυβέρνηση ή αρχή τήρησης της νομοθεσίας, ή όταν υπάρχει καλή τη πίστει πεποίθηση ότι η αποκάλυψή τους είναι αναγκαία, ή όταν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι αναγκαία για ταυτοποίηση, επικοινωνία ή προσφυγή στην δικαιοσύνη ενάντια ατόμου που μπορεί να  παρεμβαίνει στα δικαιώματά ή περιουσία μας, σκόπιμα ή όχι, ή όταν άλλο άτομο μπορεί να υποστεί βλάβη από τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε φυλάσσονται σε ασφαλείς διακομιστές μας, που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε συναλλαγή πληρωμής κρυπτογραφείται με χρήση της τεχνολογίας  SSL.

 1. Αποτελεσματικότητα και Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

H τελευταία ενημέρωση της πολιτικής αυτής έχει γίνει στις 24 Μαΐου 2018. Οποιεσδήποτε υλικές αλλαγές γίνουν στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξηγηθούν σε μελλοντικές  εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Θα σας πληροφορήσουμε σε περίπτωση ενημέρωσης της παρούσας πολιτικής, αποστέλλοντας σας ηλεκτρονικό μήνυμα αναφορικά με τις αλλαγές. Θα έχετε την επιλογή να δώσετε την συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε υλική αλλαγή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα ισχύουν αφού έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήσεις αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και πρέπει να στέλνονται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση support@dublinbet.com.